ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Famous Group Auto Service

လိပ်စာ
No (1289), Thudamar Street, Near Maelamu Pagoda, (2) Quarter, North Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
652583

Fancy World (3)

လိပ်စာ
Room (2), Hantharwaddy Road, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5506171

Farmer

လိပ်စာ
No(64), Sayar San Road, Bahan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
01-546665, 01-546355,09-73252438

Farook

လိပ်စာ
No (35/37), Room (A1), Ma Po Road, North Myaynigone Quarter, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73037138

FB Battery

လိပ်စာ
No(40), Ywama Kyaung Road, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
531207, 09-50446312, 09-495775777

Five Brothers

လိပ်စာ
No(2) , U Chit Mg Street, 16 Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5032517, 09-49255806

Five Great Service Co.Ltd

လိပ်စာ
No(1/A/2), (2) Quarter, Corner of Bayintnaung Road & Ywarma Kyaung Street, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
531401, 531402

Five Star

လိပ်စာ
No(248/B), Myinpyaingkwin Street(East), Mangaung Quarter, Tarmwe Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
546539,546547

Five Star

လိပ်စာ
No (82), Kone Zaytan Street, Lower Block, Panpaedan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
370578, 387758

Five Star

လိပ်စာ
84 Street, Between 36st & 37st, Mandalay

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
02 36566