ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

035 (CNG)

လိပ်စာ
Corner of Merchant Street & Sanaku Street, (3) Quarter, Botahtaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
N/A

036 (CNG)

လိပ်စာ
Thudamar Road, In Front Of Mae La Mu Pagoda, (2) Quarter, North Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
665841

037 (CNG)

လိပ်စာ
Corner of Parami Road & Than Thu Mar Street, (5) Quarter, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
569471

038 (CNG)

လိပ်စာ
Maung Ma Kan Kanthar Street, (18) Quarter, South Dagon Myo Thit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
595408

039 (CNG)

လိပ်စာ
Corner of Nyaung Tone Road & Thamein Bayan Road, 3 Quarter, Hlaingtharyar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
645108

040 (CNG)

လိပ်စာ
Mindama Road, (6) Quarter, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
663591

041 (CNG)

လိပ်စာ
Parami Road, 12 Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
522449

3 View

လိပ်စာ
No.514(A), 4Ward, Waizayandar Road, South Okkalapa Tsp

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
018500801

545

လိပ်စာ
No (545), Dama Yatethar Road, Kyi Su Quarter, Dawpone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
65142289, 09-73045470

555 (Miba Kyayzu)

လိပ်စာ
No (52), Thamawaryama Compound, Laydountkan Street, Thingyangyun Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
577930