ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

012 (CNG)

လိပ်စာ
Danyinkone Road, Near Railway Station Bazaar, Danyinkone Quarter, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
645601

013 (CNG)

လိပ်စာ
Kannar Road, Near Fire Station, Thit Taw Quarter, Alone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
214016

014 (CNG)

လိပ်စာ
No (4) Main Road, Near Bogyoke Junction, (2) Quarter, Shwepyithar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
611289

015 (CNG)

လိပ်စာ
Kyansitthar Street, Near (61) Bus Stop, (12) Quarter, East Dagon Myo Thit.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
585303

016 (CNG)

လိပ်စာ
Kyimyintaing Kannar Road, South Thayet Taw Quarter, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
503875

017 (CNG)

လိပ်စာ
Than Thu Mar Street, (13) Quarter, South Okkalapa Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
563299

019 (CNG)

လိပ်စာ
Pyay Road, Sorbwargyigone Quarter, Insein Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
644443

020 (CNG)

လိပ်စာ
Corner of Thameinbayan Street & Pathein Nyunt (7) Street, Near Tharkayta Bridge, Mingalartaungnyunt Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
553740

021 (CNG)

လိပ်စာ
Corner of Bago River Street & Aeyarwon Street, (60) Quarter, Dagonsatekan Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
593453

022 (CNG)

လိပ်စာ
Shukinthar Road, South 10 Quarter, Tharkayta Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
450425