ကားလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

Yadana Tun

လိပ်စာ
Building (6), (Ka) Role, Room (1). Building (7), (Ka) Role, Room (4). Ba Yint Naung Bazaar, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682783, 683088 (Ext-321), 09-5133481

Yangon

လိပ်စာ
No (46), Pyay Road, North Htauk Kyant Quarter, Mingalardon Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-73032391

Yangon Tyre

လိပ်စာ
No(47), Ba Yint Naung Road, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
681571, 682368, 703209

Yaungpyan Ko Zaw

လိပ်စာ
No(14/3), Ba Yint Naung Road, Mayangone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
682783, 683088 (Ext-321), 09-5133481

Ye Min

လိပ်စာ
Parami Road, No (3), (15) Quarter, Hlaing Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5113678

Ye Min

လိပ်စာ
No (73), Aung Chan Thar Street, Industrial Zone (7), Hlaingtharyar Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5128385, 09-8619373, 09-73020002

Ye Min Tun

လိပ်စာ
No (C/2),Near B.E.H.S (1) Sanchaung, Hantharwady Road, Sanchaung Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
09-5167558, 09-86298826

Young Man Myanmar Group

လိပ်စာ
No (Sa/2), Aung Zay Ya Housing, Corncer of Alone Road & Kannar Road, Near Sin Min Bazaar, Alone Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
214148. 214150

Young's Auto Showroom

လိပ်စာ
No (647/A), Pyay Road, Kamaryut Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
526626, 09-420097675, 512128, 09-420097674

Young's Service Center

လိပ်စာ
No (647/A), Near Tadar Phyu Bus Stop, Pyay Road, Kamaryut Township.

ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်း
526626, 09-5008966