61f8ca1b872131c9599f7b6877d82be83f2d1c7f

Yangon Division

Lifan 29 စီး Yangon တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Top spot icon

5

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/2179 (BGO)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4108cc
Transmission Icon
Manual
220.0
သိန္း
220
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7l/5587 (BGO)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
145.0
သိန္း
145
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
sati (နယ္လိုင္စင္)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
165.0
သိန္း
165
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/4706 (TNI)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
9K/9178 (BGO)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
143.0
သိန္း
143
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
1L/8297 (AYY)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
143.0
သိန္း
143
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

4

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/4008 (BGO)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/5582 (BGO)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

6

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/4708 (TNI)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Top spot icon

5

Year Icon
2014
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
7L/4004 (BGO)
Mileage Icon
1500
Engine Power Icon
4100cc
Transmission Icon
Manual
163.0
သိန္း
163
သိန္း
လိုင္စင္အျပီးအစီး
Download Android App