463f8b01abab35cbe1b9fbfc8d2c34c86ebb0a9b

Ferrari

Ferrari 10 စီး Myanmar တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Premium Dealer Car

6

Year Icon
2008
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
30416
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Manual
1425သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2009
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
18578
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
1411သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
49523
Engine Power Icon
4500cc
Transmission Icon
Auto
1813သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
50981
Engine Power Icon
4500cc
Transmission Icon
Auto
1819သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
2653
Engine Power Icon
4500cc
Transmission Icon
Auto
2325သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
5594
Engine Power Icon
4500cc
Transmission Icon
Auto
3328သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

10

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
4976
Engine Power Icon
4500cc
Transmission Icon
Auto
3130သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2012
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
4424
Engine Power Icon
4500cc
Transmission Icon
Auto
3265သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

7

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
4437
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
1641သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Premium Dealer Car

6

Year Icon
2011
State Icon
Yangon Division
Licence Icon
CIF Yangon
Mileage Icon
17254
Engine Power Icon
4300cc
Transmission Icon
Auto
1759သိန္း
ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်း
Download Android App