အသံုးျပဳရန္အညႊန္း

ကားေၾကာ္ျငာ အသစ္တင္ျခင္း

ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကားေၾကာ္ျငာအသစ္မ်ားကို အလြယ္တကူ တင္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ CarsDB.com website ၏ညာဘက္ အေပၚေထာင့္ရွိ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ ဆိုေသာခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

How to use 1 my

၂။ login မဝင္ရေသးပါက မိမိ၏ username နွင့္ password ကိုျဖည့္ၿပီး login ဝင္လိုက္ပါ (login ဝင္ၿပီးသားျဖစ္ပါက ဤအဆင့္ကုိ ေက်ာ္ႏိုုင္ပါသည္)။

How to use 2

အကယ္၍ CarsDB.com တြင္ Register မျပဳလုပ္ရေသးပါက အေပၚညာဘက္ေထာင့္ရွိ Register ဆိုေသာခလုတ္ကို နွိပ္၍ register လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ (register ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အခမဲ့ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တစ္မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာႏိုင္ပါသည္။)

How to use 2 b

၃။ အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ Standard Car ၏ "ကားေၾကာ္ျငာတင္ရန္" ဟူေသာ button ကိုႏွိပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း
(သို႕)
ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမို ဳျပည့္စံုၿပီး လူၾကည့္ပိုမ်ားသည့္ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ Premium Car ၏ "ကားေၾကာ္ျငာတင္ရန္" ဟူေသာ button ကိုႏွိပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ပါသည္။

How to use 3

၄။ သင့္ကား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။ ကား၀ယ္ယူလိုသူမ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ သင္ေရာင္းလိုေသာကား၏ ဓါတ္ပံုအား ထည့္သြင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

How to use form

၅။ သင္၏ကားအား ေရာင္းခ်ၿပီးသြားပါက "ေၾကာ္ျငာမ်ား စီမံခန္႔ခြဲရန္" ဆိုေသာ page တြင္ "Mark as Sold" ဆိုသည့္ button ကိုႏွိပ္ျပီး ေရာင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါရန္။

Download Android App